galeria zdjeć

Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Klub Karate Nidan w Zawadzkiem

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

 • §1.

Klub Karate „NIDAN” zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków w celach niezarobkowych dla rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej i sportu.

 

 • §2.

1.  Terenem działania Klubu jest obszar województw opolskiego i śląskiego.

2.  Siedzibą Klubu jest miasto Zawadzkie.

 

 • §3.

1.  Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2.  Klub działa zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawą O kulturze fizycznej i postanowieniami niniejszego statutu.

 

 • §4.

Klub może być członkiem organizacji sportowych, krajowych i międzynarodowych.

 

 • §5.

1.  Klub używa pieczątki z napisem: Klub Karate „NIDAN” Zawadzkie.

2.  Barwami Klubu są kolory: .......................

3.  Godłem Klubu jest znak: ........................

4.  Używanie pieczątki Klubu i znaków organizacyjnych następuje przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

 • §6.

Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków z tym, że do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

 • §7.

Celem działalności Klubu jest:

1.  Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej.

2.  Objęcie zajęciami sportowymi jak największej liczby członków, a szczególnie młodzieży oraz wytwarzanie wśród nich atmosfery koleżeństwa i współdziałania.

3.  Propagowanie różnych systemów sportów obronnych.

4.  Rozpowszechnianie i propagowanie materiałów szkoleniowych z systemów sportów dalekowschodnich.

 

 • §8.

Cele określone w pkt. 1-4, §7, Rozdz. II – Klub realizuje przez:

1.  Organizowanie systematycznych szkoleń sportowych, obozów i kursów.

2.  Organizowanie zawodów i imprez sportowych, branie udziału w zawodach i imprezach sportowych, celem osiągania jak najlepszych wyników.

3.  Propagowanie wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych.

4.  Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu przez zabezpieczenie środków finansowych, urządzeń i sprzętu sportowego oraz materiałów szkoleniowych.

5.  Współpracę ze szkolnictwem i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu, rekreacji i wychowaniem fizycznym młodzieży.

 

§9.

Klub organizuje i prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz podejmuje inne działanie w celu realizacji działalności statutowej.

§10.

Klub działa według zasad:

1.  Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania członkom sprawozdania ze swej działalności.

2.  Władze Klubu podejmują samodzielne uchwały.

3.  Wszelkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu, działają zgodnie z uchwałami władz Klubu.

 

 • §11.

Sekcje Klubu działają według zasad:

1.  Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu powołanymi przez Zarząd. Szczególne zasady funkcjonowania sekcji określa regulamin uchwalany przez Zarząd, zwykłą większością głosów.

2.  Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Klubu

 • §12.

Członkowie Klubu Karate „NIDAN” dzielą się na:

1.  Zwyczajnych.

2.  Honorowych.

3.  Wspierających.

 

 • §13.

1.  Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne powyżej 18 lat mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.  Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu, korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.  Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

4.  Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do Klubu.

5.  Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Klubu, powiadamiając o dokonanym przyjęciu, bądź odrzuceniu – składającego deklarację i najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

 • §14.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.  Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w Art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

2.  Uczestnictwa we władzach Klubu.

3.  Zgłaszania postulatów i wniosków wobec Klubu.

4.  Otrzymywania pomocy od władz klubowych.

5.  Brania udziału w zawodach, kursach, obozach i innych imprezach sportowych.

6.  Noszenia i używania emblematów klubowych.

7.  Korzystania z obiektów i urządzeń Klubu.

 

 • §15.

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

1.  Brania czynnego udziału w pracach Klubu.

2.  Przestrzegania Statutu i Regulaminu Sekcji oraz uchwał i zarządzeń władz klubowych.

3.  Dbania o powierzony sprzęt sportowy i utrzymanie go w należytym stanie oraz przeciwdziałanie przejawom marnotrawstwa.

4.  Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 • §16.

1.  Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne zainteresowanie lub współdziałające z Klubem, które wniosą pisemną deklaracje współpracy i chęci członkostwa.

2.  Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

 • §17.

Członkowie wspierający mają prawo

1.  Uczestniczyć bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

2.  Zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu.

3.  Korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 • §18.

Członkowie wspierający obowiązani są do:

1.  Udzielania pomocy Klubowi w realizacji jego zadań statutowych.

2.  Przestrzegania postanowień statutowych.

 

 • §19.

1.  Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Klubu.

2.  Godność Członka Honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Klubu.

3.  Członkowie Honorowi mają prawa członka zwyczajnego.

4.  Do obowiązków Członka Honorowego należy przestrzeganie Statutu.

5.  Członkowie Honorowi nie muszą opłacać składek członkowskich.

 

 • §20.

Członkostwo w Klubie wygasa w przypadku:

1.  Śmierci członka

2.  Dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie, na ręce Zarządu.

3.  Skreślenia z listy członków Klubu uchwałą Zarządu.

4.  Rozwiązania Klubu.

5.  Wykreślenia Klubu z właściwego rejestru osób prawnych

 

 • §21.

Skreślenie z listy członków Klubu uchwałą Zarządu, które może nastąpić w przypadku:

1.  Działania na szkodę Klubu.

2.  Nieprzestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu Sekcji i innych przepisów Klubu.

3.  Nieopłacenia składek przez okres 6 m-cy, pomimo wezwania Zarządu di ich uiszczenia.

4.  Skreśleni z listy członków Klubu, mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wykluczenia.

5.  Osoba, która przestała być członkiem Klubu obowiązana jest zwrócić legitymacje, oddać wypożyczony sprzęt oraz uregulować inne zobowiązania wobec klubu.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady nagradzania i karania członków Klubu

 

 • §22.

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu i kultury fizycznej oraz szczególne osiągnięcia sportowe – członkowie Klubu mogą być wyróżnieni w formie:

1.  Pochwały.

2.  Dyplomu uznania.

3.  Nagrody rzeczowej.

 

 • §23.

Za niestosowanie się do postanowień Statutu i Regulaminu sekcji, członkom Klubu mogą zostać wymierzone następujące formy kar w następującej kolejności:

1.  Upomnienie.

2.  Nagana z ostrzeżeniem.

3.  Zawieszenie w prawach członkowskich.

4.  Skreślenie z listy członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

 

 • §24.

1.  Szczegółowe przepisy o odpowiedzialności organizacyjnej, trybu postępowania podczas nakładania kar oraz pokrywania wyrządzonych szkód materialnych określają regulaminy sekcji Klubu.

2.  Ukarani członkowie Klubu, mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wymierzeniu kary. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Klubu

 • §25.

Władzami klubu są:

1.  Walne Zgromadzenie Członków.

2.  Zarząd Klubu.

3.  Komisja Rewizyjna.

 

 • §26.

1.  Władze Klubu pochodzą z wyboru

2.  Kadencja władz trwa cztery lata.

3.  Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

4.  Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

5.  Władze Klubu pełnią swoje obowiązki i funkcje zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami.

6.  W trakcie kadencji członek władz Klubu może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka władz Klubu, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie jego śmierci, przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

ROZDZIAŁ VI

Walne Zgromadzenie Członków.

 • §27.

1.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.  Zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków winno odbywać się raz na 4 lata, a sprawozdawcze raz na 2 lata, przy czym termin i miejsce obrad powinno być podane do wiadomości wszystkim członkom, nie później niż dwa tygodnie przed datą obrad.

4.  Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 ogółu członków Klubu w pierwszym terminie oraz ½ ogółu członków Klubu w drugim terminie.

5.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie na pisemne żądanie 1/3 ogółu członków Klubu lub Komisji Rewizyjnej albo też decyzją Zarządu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania lub powzięcia uchwały, przy czym termin i miejsce obrad powinno być podane do wiadomości wszystkich członków, nie później niż dwa tygodnie przed datą obrad.

 

 • §28.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków:

1.  Określanie planów, kierunków działania Klubu.

2.  Wybieranie władz klubowych.

3.  Rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Klubowych.

4.  Upoważnienie władz Zarządu Klubu do podejmowania zobowiązań finansowych.

5.  Podejmowanie decyzji o zmianach z zakresu działania, rozwiązania Klubu i łączenia się z innymi organizacjami społecznymi.

6.  Uchwalanie i wprowadzanie zmian do Statutu i Regulaminu Sekcji.

7.  Delegowanie wybranych uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków do Zarządu Klubu.

8.  Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 • §29.

1.  W Walnym zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Klubu. Członkowie zwyczajni i Honorowi z głosem stanowiącym, członkowie wspierający z głosem doradczym.

2.  Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał zmieniających aktualny Statut lub dotyczących likwidacji Klubu, które wymagają 2/3 większości głosów ogółu obecnych.

ROZDZIAŁ VII

Zarząd.


 • §30.

1.  Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków.

2.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, vice prezesa, sekretarza i skarbnika.

3.  O ilości członków Zarządu Klubu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków.

4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

 

 • §31.

Do zakresu działalności Zarządu należy :

1.  Kierowanie działalnością Klubu i czuwanie nad wykonawstwem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

2.  Przyjmowanie członków i skreślanie ich z listy oraz prowadzenie ewidencji członków Klubu.

3.  Uchwalanie okresowych planów działania oraz preliminarzy budżetowych (finansowych).

4.  Uchwalanie bądź zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

5.  Zarządzanie i rozporządzanie majątkiem i funduszem klubowym.

6.  Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości.

7.  Udzielanie wyróżnień i przyznawanie nagród członkom Klubu.

8.  Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

9.  Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń Członków.

10.    Reprezentowanie interesów Klubu na zewnątrz.

11.    Ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej.

 

 • §32.

Zarząd ma prawo powoływać sekcji i regulaminu tych sekcji.

 

ROZDZIAŁ VIII

Komisja Rewizyjna.

 • §33.

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu i składa się z trzech członków, w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

2.  Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4.  Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą sprawować innych funkcji w władzach Klubu.

 

 • §34.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1.  Coroczna kontrola zarządzania gospodarką majątkową Klubu pod względem celowości, oszczędności i legalności przeprowadzanych operacji.

2.  Kontrola całokształtu działalności wszystkich organów pod względem zgodności ze Statutem i programem działania Klubu, co najmniej raz w roku.

3.  Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.

4.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu wyjaśnień w sprawach nieuregulowanych, a mających wpływ na działalność Klubu.

5.  Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

 

ROZDZIAŁ IX

Majątek i fundusze.

 • §35.

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe i fundusze.

 

 • §36.

Klub finansowany jest z następujących środków:

1.  Wpisowego.

2.  Wpływów ze składek członkowskich.

3.  Dotacji samorządowych i pozarządowych.

4.  Dotacji państwowych.

5.  Wpływów z organizacji szkoleń, zawodów i imprez sportowych.

6.  Wpływów z najmu urządzeń, sprzętu, nieruchomości.

7.  Zysku z działalności gospodarczej.

8.  Darowizn, spadków, zapisów.

9.  Innych wpływów.

 

 • §37.

1.  Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu. Do wydatkowania sum pieniężnych, bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, a także składania podpisów na wszystkich rodzajach dokumentów dotyczących spraw finansowo – gospodarczych upoważniony jest Prezes Zarządu i osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu.

2.  Do ważności dysponowania prawami Klubu, względnie zaciągania w jego imieniu zobowiązań wymagana jest zgoda co najmniej trzech członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa.

 

ROZDZIAŁ X

Likwidacja Klubu.

 • §38.

Rozwiązanie Klubu i jego likwidacja może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/1 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania


 • §39.

1.  Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o likwidacji Klubu określa skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz sposób likwidacji oraz cel na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

2.  Uchwałę o likwidacji Klubu; z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń przez wierzycieli, podaje się do wiadomości w prasie lokalnej.

 

 • §40.

Komisja likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki zarządu i komisji rewizyjnej z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w §38:

1) zaprzestaje przyjmowania nowych członków,

2) zakańcza wszystkie sprawy bieżące, spłaca zobowiązania oraz ściąga wierzytelności.

 

 • §41.

Likwidację Klubu należy zakończyć w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe.

 • §42.

1.  Zarząd uchwala z mocą stanowiącą odpowiednie uregulowania i regulaminy mające na celu prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

2.  Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane będą w oparciu o obowiązujące postanowienia dotyczące stowarzyszeń sportowych i prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

 

 

Polecamy

dbx-sport.pl

Instytucje wspierające klub

Firmy wspierajace klub

Program Klub

Program Klub

Fundacja Partnerstwo

Fundacja Partnerstwo